Διατάξεις 2010-2014

2010.07.07_Οδηγία_2010.40.ΕΕ Περί Πλαισίου Ανάπτυξης των Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών

2010.07.20_Πολιτικές Οδικής Ασφάλειας 2011 έως 2020 2010.10.04_Ελικοειδής Δοκιμασία Δικύκλων

2010.11.09_Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας και Γενικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας

2010.12.10_Ν.3897-ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

2010_Επισκόπηση Νομοθεσίας

2011.03.28_ΛΕΥΚΗ ΒΙΒΛΟΣ τελικό

2011.03.29_Περί Γνησίου Υπογραφής

2011.04.06_Καθορισμός Αριθμού Επιτροπών & Μαθητών

2011.09.09_Προϋποθέσεις Έγκρισης Μελέτης Πυροπροστασίας

2011.09.13_Εφαρμογή Μηχανογραφικού Συστήματος για Π Ε Ι

2011.11.03_Αναδιοργάνωση Δημοσίων Υπηρεσιών ν 4024 2011

2011.11.09_Απλούστευση και Ένταξη Διαδικασιών Σχολών Οδηγών

2011.11.09_Προϋποθέσεις και Δικαιολογητικά για Σχολές και Εκπαιδευτές

2011.11.09_Προϋποθέσεις Λειτουργίας Σχολής Οδηγών

2012.01.02_Καθορισμός της Αποζημίωσης των Εξεταστών Υποψηφίων Οδηγών και των Βοηθών

2012.01.05_Πρακτική Εξέταση υποψηφίων για Π.Ε.Ι

2012.01.27_Έχουν στην Κατοχή τους Όλες τις Κατηγορίες

2012.01.27_Παροχή Διευκρινίσεων Σχετικά με τη Λειτουργία Σχολών Οδηγών

2012.02.01_Υπεύθυνη Δήλωση Περί μη επιθυμίας Π Ε Ι

2012.02.03_Επιτροπές Πρακτικής Εξέτασης Υποψηφίων Οδηγών

2012.02.10_ Διαδικασία Εξετάσεων για την Απόκτηση Π Ε Ε

2012.02.14_Διασυνοριακή Εκπαίδευση Οδηγών

2012.03.02_ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ

2012.03.02_Καθορισμός Αριθμού Επιτροπών & Υποψηφίων απο ΠΚΜ

2012.03.02_Προγραμματισμός Πρακτικής Εξέτασης Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων

2012.03.07_Εκτέλεση Παρεπόμενων Ποινών

2012.03.09_Αρχή της Επαγγελματικής Ελευθερίας

2012.03.10_Ο Νόμος για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

2012.03.23_ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

2012.03.23_Ταχογράφος – Ώρες Οδήγησης

2012.03_Δικαιώματα πολιτών

2012.04.02_Απαιτείται Πυρασφάλεια για ΚΕΘΕΥΟ

2012.04.10_Ποινές Εκπαιδευτών Άρθρο 113

2012.04.10_Ρύθμιση Θεμάτων Εκπαιδευτών Υποψήφιων οδηγών

2012.04.12_Κατάργηση Ενημερότητας του ΟΑΕΕ στα ΚΤΕΟ

2012.04.20_Διευκρινίσεις για Σχολές Οδηγών Σύμφωνα με ν.3919

2012.04.27_Π.Δ 50 Πλαισίου Ανάπτυξης των Συστημάτων Ευφυών

2012.04.27_Προεδρικό Διάταγμα 51

2012.05.10_Υποχρεωτική Εκπαίδευση για Χορήγηση Ειδικής Άδειας Ταξί

2012.06.05_Διευκρινίσεις για ΠΔ 51

2012.06.21_Διευκρινίσεις για την Πρακτική Εξέταση των Υποψηφίων Οδηγών

2012.07.18_Αποδοχή Φωτοαντιγράφου Ισχύουσας Άδειας Οδηγήσεως

2012.07.20_Προϋποθέσεις για Λειτουργία Σχολής Π.Ε.Ι

2012.07.27_Διευκρινίσεις Περί Σύστασης Σχολής Νομικού ή Φυσικού Προσώπου

2012.07.27_Διευκρινίσεις Περί των Εκπαιδευτών Υποψηφίων Οδηγών (ασφάλιση)

2012.09.25_Στοιχεία για Εξετάσεις Υποψηφίων Οδηγών Βοηθητικό Έργο

2012.11.19_ΟΔΗΓΙΑ 2012 36 ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

2012.12.22_Περί Εφαρμογής Μ Σ Θ Ε Π Ε Ι

2013.01.10_Ρυθμίσεις Σχετικά με Μετάβαση Αρμοδιοτήτων

2013.01.31_ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΟΔΗΓΩΝ (ΣΕΣΟ) ΑΠΟ 19.1.2013

2013.01.31_ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ 19.1.2013 ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ

2013.02.08_Χαρακτηρισμός Διασκευασμένων Δικύκλων ως Εκπαιδευτικών

2013.02.13_Εγκύκλιος ΙΚΑ

2013.03.06_Διευκρινίσεις Ειδικής Άδειας Ταξί

2013.03.06_Κατάργηση ερωτ. Μηχανολογίας απο Ε.Δ.Χ (ΤΑΞΙ)

2013.03.19_Ενημέρωση για ΠΕΙ προς Σχολές Οδηγών

2013.03.19_Επισημάνσεις επί Υπουργικής Απόφασης 552

2013.03.19_Πρόγραμμα Θεωρητικής Κατάρτισης ΠΕΙ

2013.04.16_Περί Απόκτησης Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) από Κατόχους Οδηγούς

2013.04.25_Συνήθης Διαμονή για τη Χορήγηση Άδειας Οδήγησης

2013.05.15_ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ν.δ. 638_70

2013.05.21_Αμοιβή Εξεταστών

2013.05.21_Εγκύκλιος ΟΑΕΕ

2013.05.22_ΨΗΦΙΣΘΕΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

2013.05.23_Προϋποθέσεις Ασφάλισης των Εκπαιδευτών Υποψηφίων Οδηγών

2013.05.23_ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕ ΝΕΟΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ ΝΟΜΟ-1

2013.07.30_ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΙΚΑ – ΟΑΕΕ

2013.08.30_Διοικητικές Κυρώσεις Περί Ταχογράφων

2013.10.01_Προδιαγραφές Εκπαιδευτικών

2013.10.17_Επανακαθορισμός Διαδικασίας για ΠΕΙ

2013.10.18_Βεβαίωση Κύριας Χρήσης

2013.12.02_Η ΝΕΑ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Περί Εξετάσεων και των Συναφών

2013.12.11_Διευκρινίσεις επί της Νέας Υπουργικής Απόφασης

2013.12.30_Καταλληλότητα Εκπαιδευτικών Μοτοσικλετών Κατηγοριών Α1, Α2 και Α

2014.01.31_Παράταση Ισχύος Διπλώματος Άνω των 80 Ετών

2014.02.06_Προδιαγραφές Εκπαιδευτικών Μοτοσυκλετών

2014.03.28_Συγκρότηση Επιτροπών Πρακτικών Εξετάσεων

2014.05.13_Εγκρίσεις Προγραμμάτων Σχολών και Κέντρων ΠΕΙ

2014.10.20_Μηχανογραφικό Σύστημα Καταγραφής Αποτελεσμάτων των Δοκιμασιών Προσόντων

2014.12.09_Ζύγιση Εκπαιδευτικών Οχημάτων Κατηγορίας BE, C, CE, D και DE